Đối tượng tham gia: HR/Recruiter/Hiring Manager (KHÔNG giới hạn việc làm trong mảng IT, mở rộng cho các ngành khác) Nội dung chương trình: Mời các bạn ...
Đối tượng tham gia: HR/Recruiter/Hiring Manager (KHÔNG giới hạn việc làm trong mảng IT, mở rộng cho các ngành khác) Nội dung chương trình: Mời các bạn ...